1. บทนำ

2. MEDIXMARKET จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใด?

3.MEDIXMARKET จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดไว้บ้าง?

4. การเก็บรวบรวมข้อมูลอื่น

5. คุกกี้

6. เรามีวิธีการใช้ข้อมูลท่ีคุณให้แก่เราอย่างไรบ้าง?

7. MEDIXMARKET คุ้มครองและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างไรบ้าง?

8. MEDIXMARKET เปิดเผยขอ้ มูลที่รวบรวมจากผู้เยี่ยมชมให้แก่บุคคลภายนอกหรือไม่?

9. ข้อมูลของเด็ก

10. ข้อมูลที่รวบรวมโดยบุคคลภายนอก

11. การปฏิเสธความรับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยและแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก

12. MEDIXMARKET จะถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปต่างประเทศหรือไม่

13. วิธีที่คุณสามารถเลือกออกจากการให้ข้อมูล ถอนความยินยอม ร้องขอการเข้าถึง หรือแก้ไขข้อมูลที่คุณให้แก่เรา

14. มีคำถาม ข้อกังวล หรือคำร้องเรียน โปรดติดต่อเรา

15. ข้อกำหนดและเงื่อนไข